Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1 Фізична особа-підприємець Стеценко Анна Андріївна, надалі іменоване «Виконавець», публікує дану публічну оферту про надання послуг.

1.2 Відповідно до статей 633, 641 Цивільного Кодексу України даний документ, що розміщений в мережі Інтернет за адресою www.indigo.co.ua/courses/indigo-tech-recruiting-school є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковою до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи, в подальшому іменується «Замовник». Оплата Замовником послуг Виконавця є повним і безумовним акцептом оферти, та вважається укладенням Договору на умовах, що викладені в даній оферті.

1.3 В даній оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

«Замовник» – особа, що сплатила вартість послуг, які надаються Виконавцем і є Стороною цього Договору.

«Пропозиції» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Замовником умов оферти.

2. Предмет Договору

2.1. Згідно з умовами цього Договору Виконавець надає послуги з організації та проведення навчання (відповідає КВЕД 85.59. інші види освіти, н.в.і.у.) Замовника відповідно до Програми навчального курсу, а Замовник зобов’язується оплатити надані послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем, вказаний на Інтернет-сайті Виконавця за адресою www.indigo.co.ua/courses/indigo-tech-recruiting-school.

3. Вартість послуг та порядок оплати

3.1. Оплата послуг за цим Договором здійснюється шляхом попередньої оплати Замовником вартості послуг.

3.2. Вартість послуг визначається навчальною програмою курсу, розміщеною на Інтернет-сайті Виконавця за адресою www.indigo.co.ua/courses/indigo-tech-recruiting-school

3.3. Оплата може бути внесена у будь-який час перед початком прослуховування курсу навчання.

3.4. Строк, протягом якого надаються послуги, визначається в Програмі навчального курсу, яка розміщена на Інтернет-сайті Виконавця за адресою www.indigo.co.ua/courses/indigo-tech-recruiting-school

3.5. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, кошти, які були ним сплачені в якості плати за надання послуг повертаються з урахуванням наступних умов:

3.5.1 якщо Замовник відмовився від надання послуг не менше ніж за 24 години до початку доступу до курсу навчання – сплачені кошти повертаються Замовнику в повному обсязі в тижневий срок.

3.6. Відмова від надання послуг повинна бути спрямована Замовником на електронну адресу Виконавця, яка зазначена у останньому розділі цього Договору. В цьому випадку Виконавець має право пересвідчитись в намірі Замовника розірвати Договір, зв’язавшись з ним за допомогою телефонного зв’язку або іншим способом.

3.7. Розрахунки проводяться в безготівковій формі в національній валюті України або в іноземній валюті, конвертовано у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленого на дату проведення платежу.

3.8. Пропуск заняття Замовником не є підставою для повернення йому коштів.

4. Дія Договору

4.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту припинення Договору.

4.2. У разі розірвання Договору з ініціативи однієї із Сторін, порядок розрахунків регулюється даним Договором.

4.3. Цей Договір може бути розірваний достроково з ініціативи однієї із Сторін на підставах, передбачених чинним законодавством України. Сторона, яка ініціює розірвання даного Договору, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону (шляхом надсилання електронного листа) не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати розірвання Договору. Сторони погодили, у разі дострокового припинення дії цього Договору за ініціативи Замовника після старту занять, грошові кошти останньому не повертаються.  

5. Права і обов'язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надавати Замовнику послуги, відповідно до цього Договору та Програми, зазначеної на сайті Виконавця www.indigo.co.ua/courses/indigo-tech-recruiting-school

5.2. Замовник зобов’язується:

5.2.1. Оплатити в повному обсязі вартість послуг на умовах, встановлених цим Договором.

5.2.2. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил та інших умов надання послуг.

5.2.3. Не використовувати та не поширювати жодним способом отримані матеріали навчального курсу з будь якою метою.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Не надавати Замовнику послуги у разі, якщо Замовник не пред’явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ).

5.3.2. У разі необхідності, вносити зміни в порядок, час, строки надання послуг (зокрема, змінюючи розклад). Про зміни Виконавець завчасно повідомляє Замовника за допомогою розміщення відповідного оголошення загальнодоступним для огляду способом та (або) на Інтернет-сайті Виконавця або шляхом направлення відповідного електронного листа (email) / повідомлення, не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до настання відповідних змін в розкладі.

5.3.3. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Користуватися послугами Виконавця протягом терміну, передбаченого Програмою навчання і цим Договором.

5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про графік роботи Виконавця і послуги.

6. Порядок і умови надання послуг

6.1. Місце надання послуг за посиланням www.indigo.co.ua/courses/indigo-tech-recruiting-school онлайн.

6.2. Перед початком заняття Замовник пред’являє Виконавцю документ, що підтверджує оплату послуг (квитанцію про оплату, чек або інший розрахунковий документ).

6.3. Виконавець надає Замовнику обмежене, персональне і непередаване право на використання послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі навчання за курсом. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках наданої послуги, Замовник може використовувати тільки для особистого некомерційного використання.

7. Відповідальність сторін

7.1. Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріального збитку і шкоди, заподіяної його здоров’ю.

7.2. У разі заподіяння Замовником шкоди майну Виконавця, останній має право вимагати від Замовника повного відшкодування такої шкоди. Під шкодою Сторони розуміють порушення авторського права Виконавця, яке виражається у розповсюдженні відео/аудіо текстового чи будь-якого іншого матеріалу Виконавцю без згоди останнього.

7.3. При настанні обставин непереборної сили, які виходять за межі розумного передбачення і контролю Сторін цього Договору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.

7.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів від застосування Замовником в своїй діяльності послуг, придбаних у Замовника.

7.5. У разі порушення Замовником умов цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Замовнику доступ до навчального курсу, і в судовому порядку вимагати відшкодування збитків, завданих такими діями Замовника. В цьому випадку сплачені кошти Замовнику не повертаються.

8. Конфіденційність Договору

8.1 Сторони домовились, що інформація та відомості, які стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених законодавством.

8.2 Сторони несуть відповідальність за законодавством України у разі розголошення конфіденційної інформації, яка стане їм відома при виконанні умов цього Договору.

8.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором іншій особі без письмової згоди іншої Сторони.

8.4 Сторони домовилися, фото і відео матеріали, які створені Виконавцем в процесі надання послуг, можуть використовуватися останнім для публікації в будь-яких джерелах інформації (в тому числі в соціальних мережах, на сайті Виконавця, тощо) з метою поширення рекламних відомостей про послуги, які їм надаються.

8.5 Замовник підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій щодо персональних даних Замовника: збір, систематизацію, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

8.6 Сторони домовились, що Виконавець буде здійснювати збір і накопичення персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

8.7. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються інформацією, вказаною на Інтернет-сайті Виконавця за адресою www.indigo.co.ua/courses/indigo-tech-recruiting-school і чинним законодавством України.

8.8. Даний Договір розміщений на сайті Виконавця та викладений українською мовою. 

9. Вирішення спорів

9.1 У разі виникнення суперечок або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

9.2 У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються в судовому порядку.

10. Реквізити Виконавця:

Фізична особа-підприємець Стеценко Анна Андріївна

ІПН: 2986012320

Запис про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця

від 02.09.2010 №2 224 000 0000 073787

п/р: UA413052990000026005060366373  в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Панікахи, 99/15.

тел. 067 383 04 40